The Future of Financial Infrastructure

John is al weer een behoorlijke tijd betrokken bij de Club of Amsterdam. Een of twee keer per jaar organiseert hij een sessie over uiteenlopende, actuele onderwerpen. In januari 2011 was dat een sessie over de toekomstige producten en diensten in de financiële markten.

In zijn netwerk vond John een aantal sprekers bereid om vanuit hun eigen perspectief, te spreken over de ontwikkelingen in die markt.

  • Maarten Mol – COO bij Commercial & Merchant Banking binnen ABN AMRO – spreekt vanuit het perspectief van de ABN Amro, nu door de financiële crisis genationaliseerd.
  • Bouke de Vries – Senior Economist bij het Economic Research Department binnen Rabobank Netherlands – belicht de situatie vanuit Rabobank, de coöperatieve, niet-beursgenoteerde bank.
  • Dave Rietveld – Manager Innovation bij Equens – gaat in op de effecten van outsourcing en het beschikbaar komen van bancaire infrastructuur als gestandaardiseerde bouwstenen.
  • Hans Hintzen – zelfstandig ondernemer (Hintzen Legal Services) – belicht de juridische aspecten, vanuit de eisen die voortkomen uit het Basel-III akkoord.

Veel dank zijn we verschuldigd aan Rocco Wammes van Deloitte, omdat hij de locatie ter beschikking heeft gesteld en gezorgd heeft voor de faciliteiten, zodat de sessie plaats kon vinden.

In 2008 gebeurde het ondenkbare. Lehman Brothers ging bankroet. Banken moesten schuilen onder de vleugels van regeringen. In 2010, gebeurde opnieuw het ondenkbare. Lokale Europese economieën bleken gebaseerd te zijn op een luchtbel. Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland. Wat of wie kunnen we nog vertrouwen?

De financiële infrastructuur is intrinsiek gebaseerd op vertrouwen, tussen klanten, financiële instellingen en regeringen. Geen vertrouwen, geen financiële infrastructuur. Veiliggesteld door regeringen, de Wereldbank, het IMF, maar kunnen we ze dat nog toevertrouwen?

Misschien moeten we anders denken. Misschien moeten we op zoek naar manieren om de robuustheid van de financiële infrastructuur een impuls te geven. Transparantie vergroten. De behoefte aan interventie wegnemen. Klanten verleiden tot loyaliteit. Hoe kunnen we ze verleiden? Product- en dienstendifferentiatie, wederzijdse waarde. Risk management voor de klant. Interactie op basis van relatie, niet simpelweg op basis van producten.

Dus, hoe zullen toekomstige financiële producten en diensten eruit zien? Zullen ze transparanter zijn? Zullen ze klanten in staat stellen om nauwkeurig hun risk management uit te voeren? Gaan ze op een serieuze manier waarde toevoegen aan de relatie tussen klant en bank? Zal de competitie tussen financiële instellingen een langetermijnfocus afdwingen?

In zijn presentatie ‘Earning Trust’ geeft Maarten ons zijn perspectief op de situatie, namelijk die van een bank die recent is genationaliseerd als gevolg van de financiële crisis. In de aanloop naar de crisis werd ABN AMRO echter overgenomen door een consortium van banken. De financiële crisis in combinatie met de nationalisatie maakten daar een eind aan, waardoor de bank in een bijzondere situatie terechtkwam: halverwege verschillende herstructureringen met tegelijkertijd allerlei bijzondere eisen vanuit de Nederlandse overheid en de EU. Hoe gelijk is het ‘gelijke speelveld’? Maarten is van mening dat transparantie, klantgerichtheid en maatschappelijke verantwoording de belangrijkste aandachtspunten zijn waarmee het vertrouwen van de klant teruggewonnen kan worden.

Bouke licht de situatie toe van een coöperatieve bank: biedt die een effectievere meerwaarde voor haar klanten? Een aantal jaren geleden werd het feit dat de bank niet beursgenoteerd was gezien als een nadeel. Eigendom zijn van de deelnemende banken ook: trage besluitvorming, risicomijdend. Echter, toen de crisis de Westerse wereld raakte, bleek Rabobank een goede uitgangspositie te hebben: risicomijdend in combinatie met loyale klanten zorgden ervoor dat de crisis de Rabobank lang niet zo hard raakte als de meeste Nederlandse collega-banken. Rabobank antwoordde op de crisis door de dekkingsgraad van de lange termijn financiering te verhogen, de focus op de kernactiviteiten te versterken en door te gaan met het verstrekken van krediet. Ook hij is ervan overtuigd dat de banksector het vertrouwen terug moet winnen. Anderzijds is hij van mening dat aan ‘one size fits all’ regelgeving veel gevaren zijn verbonden. De uitdagingen voor de toekomst zijn naar zijn mening: eerste-keus-bank voor jonge mensen blijven, de marktpositie in het grootzakelijke segment versterken en inspelen op de groeiende rol van sociale netwerken.

Dave schetst het effect van outsourcing van IT-middelen door vrijwel alle grote banken. Hierdoor ontstonden er bedrijven die geen banken waren maar wel grote hoeveelheden financieel gerichte IT-middelen tot hun beschikking hadden. Deze IT-middelen kunnen (en worden) relatief eenvoudig en succesvol ingezet worden door nieuwe toetreders tot de financiële markten, start-ups. In komende jaren mag verwacht worden dat de stappen naar verdere standaardisering van financiële IT en processen, vermengd met wat nieuwe technologie, zal leiden tot nieuwe USP's, nieuwe concurrentie en een herschikking van de financiële markten waarbij kennis van de klant een sleutelrol zal spelen. Door recente gebeurtenissen zijn kwalitatief goede bouwstenen ontstaan voor de bankwereld. De nieuwe technologie ontsluit deze blokken voor nieuwe spelers in de markt: banking in a box. Als de “oude banken” de door het publiek geëiste klantfocus niet levert, dan zullen de start-ups dat wel doen!

In zijn presentatie ‘The Ratio of Leverage’, vertelt Hans over de unieke situatie van banken, de zogenaamde leverage of capital (de wijze waarop geleend geld door de bank gebruikt mag worden), de nieuwe Basel-III regels voor kapitaal- en liquiditeitseisen en (nieuwe) verplichting om OTC-derivaten voortaan ook centraal te verhandelen. Hij bespreekt ook de pogingen om risk management op internationaal, systeembreed niveau vorm te geven, in samenhang door de lokale, Europese en mondiale toezichthouders op de financiële markten.

Na de pauze gingen de deelnemers stevig met elkaar in discussie. Een uitermate interessante en vruchtbare avond!

[Vorige]  [Volgende]  [Terug]
Laatst aangepast op dinsdag 28 juli 2015 08:02
TFOFI